قوانین تهیه مقالات برای کنفرانس نقد و بررسی کتابهای نونگاشت فیزیک

مقالات باید حتما در چارچوب محورهای کنفرانس باشد.

برای تهیه مقاله به ترتیب زیر عمل بفرمایید.

 • اندازه صفحات A4 و کل مقاله حداکثر 8 صفحه باشد.
 • عنوان: ابتدا عنوان مقاله طبق اندازه و نوع قلم ذکر شده در جدول زیر
 • نام ونام خانوادگی نویسندگان: نام نویسندگان به ترتیب حروف الفبا طبق اندازه و نوع قلم ذکر شده در جدول زیر ذکر شود. نویسنده ارائه دهنده و اصلی با ستاره ای در بالای نام و نام خانوادگی مشخص شود.
 • چکیده: چکیده به دو زبان فارسی و انگلیسی باید باشد. چکیده فارسی بلافاصله بعد از نام نویسندگان در حداکثر دو پاراگراف طبق اندازه و نوع قلم ذکر شده در جدول زیر بصورت تک ستونی ذکر شود و چکیده انگلیسی در پایان مقاله در حداکثر دو پاراگراف طبق اندازه و نوع قلم ذکر شده در جدول زیر بصورت تک ستونی ذکر شود.
 • کلمات کلیدی: حداکثر 7 کلمه طبق اندازه و نوع قلم ذکر شده در جدول زیر بصورت تک ستونی ذکر شود.
 • فاصله متن از حاشیه داخلی 2 سانتی متر و خارجی صفحات 2 سانتیمتر و از بالا 3 سانتی متر و پایین صفحات 1 سانتیمتر می‌باشد. متن با فرمت دو ستونی و فاصله بین ستون‌ها 1 سانتیمتر است.متن مقاله طبق اندازه و نوع قلم ذکر شده در جدول زیر ذکر شود. از به کار بردن متن در سر صفحه(Header) و پا صفحه(Footer) خودداری شود.
 • شکل‎ها و جدول‎ها: شکل‎ها و جدول‎ها باید دارای عنوان باشند عنوان شکل‎ها در زیر آن و عنوان جدول‎ها در بالای آن طبق اندازه و نوع قلم ذکر شده در جدول زیر ذکر شود. جدول‎ها و شکل‎ها باید شماره گذاری شوند.
 • فرمول‎ها و عبارات ریاضی: برای هر فرمول باید یک شماره در نظر گرفته شود و اندازه و نوع قلم آن طبق در جدول زیر تنظیم شود.
 • مراجع: مراجع انگلیسی و فارسی در آخر و بصورت تک ستونی طبق اندازه و نوع قلم ذکر شده در جدول زیر ذکر شود. ترتیب شماره هر مرجع به ترتیب ارجاع به آن در متن می‌باشد. برای ارجاع به مقالات بترتیب نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان، عنوان مقاله (ایتالیک)، نام نشریه (پررنگ)، شماره جلد، سال انتشار در پرانتز و در صورت امکان شماره صفحه آورده شود. برای کتابها نیز به ترتیب نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان، نام کتاب(پررنگ)، نام انتشارات، شماره جلد (پررنگ)، سال و در صورت امکان شماره صفحه در پرانتز آورده شود. در صورتی که مقاله یا کتاب ترجمه شده باشد نام مترجم در انتها و در داخل پرانتز آورده شود.
 • پانویس: در صورت لزوم می توان از پانویس طبق اندازه و نوع قلم ذکر شده در جدول زیر استفاده کرد.
 • صفحات مقاله شماره گذاری شود.
 • فایل مقاله بدون کادر، پس زمینه(بک گراند) و Watermark باید باشد.
 • رعایت کلیه نکات نگارشی و املایی الزامی است.

 

نوع و اندازه قلم قسمت‎های مختلف مقاله

موقعیت استفاده

نوع قلم اندازه قلم

عنوان

B Lotus – Bold

24

نام و نام خانوادگی نویسندگان

B Lotus

14

چکیده فارسی

B Lotus-Italic

10

چکیده انگلیسی

Times New Roman

12

کلمات کلیدی

B Lotus – Bold

10

عنوانین بخش‎ها

B Lotus – Bold

14

متن مقاله

B Lotus

12

عنوان شکل‎ها و جدول‎ها

B Lotus

11

فرمول‎هاو عبارات ریاضی

B Lotus

11

منابع فارسی

B Lotus

10

منابع انگلیسی

Times New Roman

10

پانویس B Lotus

10