اعضای هیئت مدیره

         

آقای حسن زحمتکش                                                  خانم دکتر نادیا زرقی                             خانم اکرم سلیمی

                           

آقای محمدحسن شکفته                                      آقای دکتر هادی ظریف                                خانم دکتر نرگس نریمان فر

                                   

خانم مریم نصیری                                           خانم سوسن وجدانی درستکار                        خانم بدرالملوک وندایی

 

 

 

 

 

 

بازرس: آقای هنرفر