اساسنامه انجمن معلمان فیزیک خراسان رضوی

بسمه تعالی

فصل اول

کلیات و اهداف

 

ماده یک “نام انجمن ، انجمن فیزیک معلمان خراسان است ولی در اساسنامه اختصارا ” انجمن نامیده میشود.

ماده 2” نوع فعالیت ، انجمنی است، علمی، فرهنگی ، پژوهشی و کلیه فعالیت های انجمن غیر سیاسی و غیر انتفاعی بوده  و ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران  دقیقأ طبق این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده 3” مرکز اصلی انجمن در مشهد واقع می باشد و با رعایت کامل مقررات و قوانین مربوطه در سایر شهر های استان شعبه ، نمایندگی و یا دفتر دایر می نماید.

ماده 4” تابعیت ، انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد. کلیه اعضای آن التزام خود را به  قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام میدارند و بنام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی و ارتباط با احزاب و گروه های سیاسی را نخواهند داشت.

ماده 5” مدت فعالیت ، انجمن از تاریخ تاسیس برای مدت نامحدود تشکیل می گردد.

ماده 6” هیئت موسس عبارتند  از / سید محمد رضا مقدم زاده / محمد شکیبایی / جعفر سادات کریم آبادی/ جعفر مهرزاد/ اسماعیل دانشور / فریدون رحیم پناه / علی محمد صفری / مجید سیاف

ماده 7” اهداف انجمن عبارتند از:

الف) ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در زمینه فیزیک.

ب) کوشش در جهت اعتلای سطح آموزش فیزیک در استان.

ج) آشنا نمودن معلمان فیزیک با تازه ترین روشهای آموزشی.

د)تشکیل کنفرانس و سمینارهای علمی و آموزشی(فصلی یا سالیانه)

ه) انتشار نشریاتی که حاوی آخرین تحولات و تازه های علمی در رشته فیزیک و نشر اخبار فیزیک در کشور باشد.

و)هرگونه بررسی در مسایلی که به پیشرفت فیزیک در کشور کمک کند و تسلیم نتیجه بررسی به شکل پیشنهاد به مقامات ذیربط استان.

ز) ایجاد زمینه همکاری بیشتر و ایفأ نقش مشورتی و علمی و پژوهشی و….. با آموزش و پرورش استان و دانشگاه ها و سایر ادارات و موسساتی که به نحوی در پیشبرد و مبانی رساندن اهداف انجمن موثرند.

ح) ایجاد ارتباط با وزارت آموزش و پرورش و انجمن های فیزیک داخل و خارج کشور بویژه انجمن فیزیک ایران و سایر انجمن های علمی.

ط)گسترش مبانی پژوهشی ، فرهنگی، در میان اعضأ.

ماده 8” طرح ها ، یرنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده و به نحوی با وظایف یکی از وزارت خانه ها یا موسسات دولتی ارتباط دارد، پس از کسب موافقت وبا نظارت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد.

فصل دوم

عضویت در انجمن معلمان فیزیک خراسان رضوی

ماده 9” عضویت انجمن بر سه نوع می باشد:

 • الف) عضویت پیوسته شامل کسانی است که لا اقل دارای درجه لیسانس ( کارشناسی) در رشته فیزیک ویا رشته های وابسته به آن باشند.
 • ب) عضویت وابسته شامل دانشجویان رشته فیزیک و معلمان علوم با مدرک کاردانی.
 • ج) عضویت افتخاری شامل افرادی است که به پیشرفت اهداف انجمن ، کمک های موثر و ارزنده ای کرده باشند.

تبصره(1) – پذیرش عضو با پیشنهاد و حداقل یک نفر عضو پیوسته  وپس از بررسی و تصویب  کمیته پذیرش انجام خواهد شد.

تبصره(2) – کمیته پذیرش موظف است نتیجه پذیرش یا عدم پذیرش عضویت پیشنهادی را به هیئت مدیره گزارش نماید.

تبصره(3) – چنانچه فرد یا افرادی از هیئت مدیره به رأی کمیته پذیرش اعتراض داشته باشند، ملاک پذیرش رأی هیئت مدیره خواهد بود.

تبصره(4) – هیئت مدیره میتواند در مورد تبدیل عضویت اعضای وابسته به پیوسته که از طرف سه عضو پیوسته پیشنهاد شده است تصمیم بگیرد.

ماده 10” هریک از اعضأ سالانه مبلغی که میزان آن را هیئت مدیره تعیین میکند بعنوان حق عضویت به صندوق انجمن پرداخت خواهد کرد.

ماده11 ” هیئت مدیره میتواند هریک از اعضأ را که از خط مشی انجمن عدول کندیا اقداماتی بر خلاف مصالح و اهداف انجمن بعمل آورد، از عضویت محروم کند.

فصل سوم

ارکان انجمن

ماده 12” ارکان انجمن عبارتند از مجمع عمومی، هیئت مدیره، کمیته های فرعی ، بازرسان

الف) مجمع عمومی عادی و فوق العاده

ماده 13” مجمع مرکب از کلیه اعضای انجمن اعم از پیوسته و وابسته و افتخاری در مجمع عمومی فقط اعضای پیوسته حق رأی دارند.

ماده14” مجمع عمومی هر سال یکبار تشکیل خواهد شد. برای رسمیت جلسه، حضور نصف بعلاوه یک اعضا وجهت تصویب هر موضوعی نیز رأی موافق اکثریت نصف بعلاوه یک از اعضای حاضر ضرورت دارد.

در صورتی که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد، جلسه دوم به فاصله پنج الی پانزده روز تشکیل و با هر تعداد حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت.

تبصره” مجمع عمومی عادی ممکن است بصورت فوق العاده در هر زمان ، به تقاضای هیئت مدیره با یک سوم اعضای پیوسته تشکیل گردد.

 

ماده 15” وظایف مجمع عمومی عادی”

 •  انتخاب اعضای هیات نظارت بر انتخاب کتبی هیئت مدیره وبازرس و اعضای علی البدل انجمن.
 •  استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس.
 •  تعیین خط مشی کلی انجمن در چارچوب اساسنامه.
 •  بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره.
 •  تصویب ترازنامه و بودجه انجمن.
 •  تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های انجمن.
 •  ایجاد یا انحلال شعبه، دفتر ویا نمایندگی در شهرها و مناطق آموزشی.

ماده16” مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیا خواهد شد:

 • با درخواست هیئت مدیره و بازرس.
 • با درخواست یک سوم از اعضای پیوسته انجمن.

تبصره (1) –دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده ، کتبی بوده وحداقل پنج روز قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضا خواهد رسید.

تبصره(2) – مجمع عمومی فوق العاده جهت رسمیت، همان شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت.

تبصره(3) – تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دو سوم آرای موافق از اعضای حاضر پیوسته در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده17” وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

 •  تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه.
 •  بررسی و تصویب انحلال انجمن.
 •  عزل هیئت مدیره.

ماده18” مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس ویک منشی ودو ناظر اداره میشود.

تبصره(1)- اعضای هیئت رئیسه با اعلام و قبول نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد.

تبصره(2)- اعضای هیئت رئیسه نباید ازبین کاندیداهای هیئت مدیره و بازرس باشند.

تبصره(3)- تصویب و تغییرات در مفاد اساسنامه پس از موافقت کمیسیون ماده 10احزاب میباشد.

ب” هیئت مدیره

ماده 19” انجمن دارای هیئت مدیره ای مرکب از 7عضو اصلی و دو عضو علی البدل خواهد بود.

تبصره(1)- جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت، رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای موافق معتبر خواهد بود.

تبصره(2)- شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هریک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.

ماده20” در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هریک از اعضای هیئت مدیره، عضو علی البدل برای مدت باقی مانده هیئت مدیره بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

ماده21” هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب هرماه یکبار تشکیل خواهد شدبنا به ضرورت یا دعوت کتبی ویا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد. فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن وتشکیل جلسه هیئت مدیرهحداقل سه روز خواهد بود.

ماده22” اعضای هیئت مدیره حداکثر دو هفته بعد از انتخاب ، تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس ویک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود.

حدود اختیارات آنان را آیین نامه مشخص میکند.

ماده23”  هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد. هیئت مدیره موظف است حداکثر دو ماه قبل از پایان تصدی خود، از مجمع عمومی عادی به منظور انتخاب هیئت نظارت بر انتخابات هیئت مدیره جدید دعوت نماید.

هیئت مدیره حداقل یک هفته قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مراکز ذیربط استان اعلام خواهد نمود.

تبصره” انتخاب مجدد هیئت مدیره برای دور بعدی بلا مانع است.

ماده 24” هیئت مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر میباشد:

حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول ،رسیدگی به حسابهای انجمن، پرداخت و وصول مطالبات، اجرای مصوبات مجمع عمومی، افتتاح حساب در بانکها، انجام تشریفات قانونی،  تعقیب جریان های قضایی و مالیاتی و ثبتی در کلیه مراحل قانونیدر محاکمتعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آنان، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش و در صورت اقتضا تعویض و واگذاری تمام ویا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی یا حق توکیل.

بطور کلی هیئت مدیره میتواند هر اقدامی و معامله ای راکه ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیر منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاریو فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال غیر منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می باشد بنام (انجمن) انجام دهد.

تبصره(1)- کلیه اسناد و اوراق و تعهد آور با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس و خزانه دار وبا مهر انجمن معتبر خواهد بود.

تبصره(2)- جز در باره موضوعاتی  که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام در مورد آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی است، هیئت مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت  حدود اهداف (انجمن) دارا می باشد.

تبصره(3)- هیئت مدیره می تواند ازبین خود یا از خارج ، یک نفر شخص حقیقی را به دبیری انجمن انتخاب و حدود اختیارات اورا تعیین نماید.

تبصره(4)- اگر دبیر عضو هیئت مدیره باشد، دوره دبیری او از مدت عضویتش در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.

تبصره(5)- تعیین مراکز تجمع انجمن و تشکیل جلسات سخنرانی و برگزاری کنفرانس ها ، سمینارها، چاپ و نشریات علمی و پوستر انجمن از طریق کمیته های تخصصی انجمن ، قبول هدایا و کمک های مالی، تهیه و تدوین و تصویب آیین نامه های ضروری بر طبق اساسنامه ، تعیین شرایط استخدامی کارکنان موظف انجمن و تعیین میزان حقوق و مزایا و حق الزحمه بصورت قرارداد خدمت از وظایف دیگر هیئت مدیره می باشد.

ج) بازرس

ماده 25” مجمع عمومی عادی یک نفر را بعنوان بازرس اصلی و یک نفر را بعنوان عضو علی البدل برای مدت دوسال انتخاب خواهد نمود.

ماده26” وظایف بازرس به شرح زیر است:

 • –بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی انجن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.
 • –مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی.
 • –گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

تبصره” بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت کند.

ماده27” کلیه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیر مالی درهر زمان، بدون قید وشرط به وسیله هیئت مدیره انجمن باید جهت بررسی در دسترس بازرس قرار گیرد.

د) کمیته های فرعی

ماده28” کمیته های فرعی به شرح زیر می باشند:

الف” کمیته پذیرش

ب” کمیته هماهنگی امور شهرستان ها و مناطق

ج” کمیته امور مالی و تدارکاتی

د” کمیته امور فرهنگی

ه” کمیته امور تحقیقات و مطالعات

و” کمیته امور دانش آموزی و سایر کمیته هایی که بنا بر نیاز برطبق تصمیم هیئت مدیره ایجاد خواهند شد.

تبصره(1)- هر کمیته باید دارای یک مسئول و یک جانشین مسئول باشد.

تبصره(2)- شرح وظایف و حدود اختیارات هر کمیته توسط هیئت مدیره تصویب و به کمیته ابلاغ می شود.

تبصره(3)- تصمیمات متخذه در کمیته ها پس از تصویب در هیئت مدیره قابل اجراست.

فصل چهارم

بودجه وسایر موارد

ماده 29” بودجه انجمن از طریق جمع آوری هدایا ، اعانات،قبول وصیت وقف، حق عضویت و فروش انتشارات انجمن تامین می شود.

ماده30″ درآمد و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیان آن در پایان هر سال مالی به مراکز ذیربط ارائه خواهد شد.

تبصره(1)- کلیه وجوه مازاد به هزینه های انجمن در جلسات مخصوص بنام انجمن نزد یکی از بانک های رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد.

تبصره(2)- سال مالی انجمن منطبق به سال شمسی بوده و همواره با پایان اسفند ماه ختم می شود.

ماده31” کلیه مدارک پرونده ها و نوشته ها در دفتر مرکزی انجمن نگهداری میشود و مکاتبات رسمی انجمن به امضای رئیس هیئت مدیره و در غیاب او نایب رئیس هیئت مدیره و مهر انجمن خواهد بود.

تبصره” مصوبات و صورت جلسات هیئت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.

ماده32”  انجمن دارای مهر ویا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیئت مدیره و مجوز وزارت فرهنگ و آموزش عالی تهیه و استفاده خواهد شد.

تبصره” هیئت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم انجمن مسئولیت قانونی دارد.

ماده33” انتشار هرگونه نشریه یا مجله ای پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام خواهدشد.

ماده34” محل انجمن و اقامتگاه هیئت مدیره و اشخاص صاحب امضا و تغییرات بعدی آن باید به اطلاع مقامات ذیربط برسد و مادامی که اطلاع داده نشد استناد به آن معتبر نخواهد بود.

ماده35 ” چون انجمن ماهیاتأ غیر انتفاعی است حق هیچگونه فعالیت تجاری را نخواهد داشت که البته تأسیس موسسات غیر انتفاعی آموزشی، علمی پژوهشی ،شامل فعالیت های تجاری نمی باشد.

ماده36”  انحلال انجمن ” در صورت انحلال انجمن ، مجمع عمومی فوق العاده هیئت تصفیه ای انتخاب خواهد کرد.

این هیئت موظف خواهد بود که پس از ادای دیون و وصول مطالبات انجمن، نسبت به واگذاری اموال املاک به یکی از مراکز فرهنگی ، آموزشی یا پژوهشی اقدام نماید. هیئت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل اموال و املاک واگذار شده را به مقامات ذیربط ارسال دارد.

ماده 37 ” این اساسنامه مشتمل بر چهار فصل ، سی و هقت ماده و بیست و پنج تبصره میباشد که در نشست مورخ 1372/10/14 هیئت موسس بتصویب رسید.                      الف/1372/11/6